Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov je občianskym združením pôsobiacim na území Slovenskej republiky na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a je historickým a právnym nástupcom po bývalom Československom zväze protifašistických bojovníkov v Slovenskej republike, združujúcim občanov SR a účastníkov boja za národné oslobodenie a proti fašizmu, za demokraciu a sociálnu spravodlivosť, ktorí súhlasia s jeho pôsobením, poslaním a cieľmi, programovým zameraním a ustanoveniami Stanov SZPB.

Poslaním Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov je:

1. Presadzovať demokratický a humánny odkaz národnooslobodzovacieho boja začatý štúrovcami, ktorý vyvrcholil Slovenským národným povstaním v súlade s princípmi obsiahnutými v Charte ľudských práv a Ústave SR.
2. Odsudzovať a odmietať všetky pokusy o znevažovanie SNP a skresľovanie výsledkov druhej svetovej vojny, pokusy o rehabilitáciu ľudáckeho režimu na Slovensku
a glorifikáciu jeho vedúcich činiteľov.
3. Dbať o to, aby história boja proti fašizmu a za národné oslobodenie bola pravdivo vysvetľovaná.
4. Nadväzovať úzku súčinnosť s orgánmi štátnej správy a samosprávy na všetkých úrovniach, najmä pri organizovaní spomienkových osláv významných výročí, pietnych aktov, seminárov a besied pre mladú generáciu a pamätných dní SNP, oslobodenia vlasti v jednotlivých regiónoch a bojov na Dukle.
5. Iniciovať u orgánov štátnej správy a samosprávy ochranu a údržbu pamätníkov, pomníkov, pamätných tabúľ a hrobov padlých hrdinov boja proti fašizmu. Nepripustiť rušenie a odstraňovanie symbolov, búst a sôch hrdinov národno-oslobodzovacieho boja.
6. Nadväzovať a rozvíjať priateľské vzťahy s odbojovými organizáciami doma i v zahraničí.
7. Verejne vystupovať proti extrémnym silám propagujúcim nacionalizmus, rasizmus, neoľudáctvo a xenofóbiu.
8. Dbať o sociálne a zdravotné zabezpečenie členov SZPB, najmä priamych účastníkov odboja v druhej svetovej vojne, držiteľov Osvedčenia podľa zákona č.255/1946 Zb


Zaujímavé odkazy: